Наиболее употребительные слова адыгейского языка

В данном разделе представлены три тысячи слов адыгейского языка, наиболее часто используемых в речи. Слова сгруппированы по первой букве.

ш...

шакӀо́ охота
шапсыгъэхэр шапсуги (адыгское племя)
шапхъ критерий
шапхъ норма
шапхъ мерка
шапхъ, бзыпхъ шаблон
шапхъ, гъунэ́, Ӏофы́гъу мера
шкочлъэ́б ложа (у ружья)
шкъоя́ф крошка
шкӀэхъу́жъ бычок
штэн завладеть
штэн (ӀофышӀэ́р) нанять
штэн, зыдэштэ́н, къэубыты́н забрать
штэн, зэгъэон, нахьыбэ шӀын умножить
штэн, къэштэ́н, убыты́н взять
штэн, нахьыбэ́ шӀын множить
штэны́р взятие
штэны́р, къыхэхыны́р набор
шхапӀэ́ закусочная
шхончитӀузэбгъу́лъ двустволка
шхъомч каштан
шхъуантӀэ́ хъун зазеленеть
шхъуантӀэ́, уцышъо́ зеленый
шхылъ, федэхэкӀы́пӀ кормушка
шхын съесть
шхын, шхэн, ришъу́н есть
шхынхэ́р зэрытхэгъэ́ тхылъ меню
шхыны еда
шхыны́ кушание
шхыны́ пища
шхыны́, дэшхыны́ закуска
шы лошадь
шы конь
шы брат
шы зыхъурэ́р коневод
шыбзы́ кобыла
шыблэ́ гром
шыгъэшӀоӀу щавель
шыку ӀапӀ, онэ ӀапӀ сбруя
шыкуа́у кучер
шыкӀэ́ жеребенок
шыкӀэ́ къылъфы́н жеребиться
шылы́ конина
шым икӀа́л, шыпхъу́м икӀа́л племянник
шын, егъэпшэ́н мерить
шынахьы́жъ брат (старший)
шынахьы́кӀ брат (младший)
шынэгъа́кӀ мокрота
шынэгъа́кӀ влага
шыо́у верхом
шыоу кӀон, мэшӀокӀукӀэ́ кӀон ехать
шыпхъу (шыпхъунахьыкӀ) сестра (младшая)
шыпхъунахьыжъ сестра старшая
шыпц кусачки
шыты́гъу конокрад
шы́у наездник
шы́у кавалерист
шыу́дз конница
шыу́дз кавалерия
шыфэ́н, щыцӀэлэ́н намазать
шыхъуны́р коневодство
шышӀо́Ӏу коновязь
шыӀы́гъ конюх
шэ, дагъэ сало
шэ, дагъэ́ жир
шэйта́н бес
шэкӀ плъыжь кумач
шэкӀо́гъу маз ноябрь
шэкӀуа́хь гончая
шэмбэт суббота
шэн шъхьаф характерный
шэны характер
шэны́, зекӀокӀэ́ хабз нрав
шэны́чъ, губжыгъо́шӀу вспыльчивый
шэфы́ воск
шэщ конюшня
Go Up