ЛӀыжъ Ӏушым иджэуап

1. Къедж, къызэдзэкӀ. Зыер къэзгъэлъэгъорэ приставкэхэр зыхэт гущыӀэхэр къыхэгъэщых. Прочитай, переведи. Найди слова с приставками, указывающими на принадлежность.

  1. МыӀэрысэ чъыгым ытхьапэхэр бжыхьэм хьаплъы мэхъух.
  2. Пшъэшъэжъые цӀыкӀум ынэхэр чэфэу жъыущтыгъэх.
  3. А. Пушкиным ипшысэхэр зыдэт тхылъыр библиотекэм къыӀысхыгъ (взял).
  4. ЦӀыфхэм яхэтэрыкӀхэр бжыхьэм къаугъоижьых.
  5. Сабыйхэм аӀэхэр ным ытхьакӀыгъэх.
  6. Адыгэ Республикэм имэзхэм пхъэшъхьэ-мышъхьэ чъыгхэр ахэтых.

2. Къедж. УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых. Прочитай. Ответь на вопросы.

ЛӀыжъ Ӏушым иджэуап.

ЛӀыжъым мыӀэрысэ чъыгхэр ыгъэтӀысыщтыгъэх (сажал). КӀалэхэр ащ еупчӀыгъэх: "Сыда мы чъыгхэр зыкӀэбгъэтӀысхэрэр (зачем сажаешь)? Ахэр къэхъухэу мыӀэрысэ къапэкӀэфэкӀэ, о ущыӀэжьыщтэп. (Пока они вырастут и дадут яблоки, тебя уже не будет)". ЛӀыжъым мырэу къариӀожьыгъ: "Сэ сыщыӀэжьыщтэп, сшхыщтэп, ау цӀыфмэ ашхыщт, цӀыфхэр къысфэрэзэщтых (будут мне благодарны)".

Л. Толстой

  1. Сыда лӀыжъым ыгъэтӀысыщтыгъэхэр? Что сажал дед?
  2. Сыд фэда лӀыжъыр?

Глаголхэр къыхэтхыкӀых (выпиши):

  • блэкӀыгъэ уахътэм итхэр;
  • къэкӀощт уахътэм итхэр.

Суффиксхэр глаголмэ къахэгъэщых. Выдели суффиксы в глаголах.


3. ГущыӀэжъыр зэгъашӀэ. Выучи пословицу.

ШӀу шӀэри, псым хадз. Сделай добро и брось в воду.

Какую аналогичную русскую пословицу ты знаешь?


4. КъэӀотэн къэтх: "Сэ шӀоу сшӀагъэр". Напиши рассказ "Мой добрый поступок".


Уроки и упражнения