Садыр къэгъагъэ мэхъу

1. УпчӀэмэ джэуапхэр къятых, тхых. Дай ответы на вопросы, запиши их.

 • Сыд фэдэ сад чъыгыха шъуищагу дэтхэр?
 • Сыд фэдэ чъыгыха мэзым хэтхэр?

2. ТетхыкӀых. ГущыӀэхэм упчӀэхэу сыд фэд? е сыд? атетх. Спиши. Над словами надпиши вопросы сыд фэд? или сыд?

МыӀэрысэ чъыг, чэрэз чъыг, къыпцӀэ чъыг, къэгъэгъэ Ӏэрам, зэнджэе Ӏэрам, цумпэ плъыжь, хъырцэ ӀэшӀу, пырэжъые дыдж, лимон хаф, пластмасс ёлк, тхылъыпӀэ самолёт.


3. Къедж, къызэдзэкӀ. Прочитай, переведи.

Садыр къэгъагъэ мэхъу. Сад зацветает.

Гъатхэм чъыгхэр къэгъагъэ мэхъух. МыӀэрысэ, зэндэлэ, чэрэз, къыпцӀэ, къужъӀэрысэ чъыгхэм къэгъагъэхэр апиз мэхъух. Мэ ӀэшӀур тыдэкӀи щыт.

Къэгъагъэхэр дэхэ дэдэх: зыхэр фыжьыбзэх, адрэхэр шэплъыбзэх. Къэгъагъэмэ агузэгумэ (в серединах) псы ӀэшӀу дэдэ арыт. Ащ пае бжьэхэр ренэу къэгъагъэмэ атесых. Ахэмэ псы ӀэшӀум шъоу хашӀыкӀы (делают из...).

Чъыгхэм къэгъагъэхэр къапыпч хъущтэп (нельзя срывать): а къэгъагъэхэм пхъэшъхьэ-мышъхьэ цӀыкӀужъыехэр къарэкӀэх (вырастают в них).

УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых. Ответь на вопросы.

 1. Сыдигъо чъыгхэр къэгъагъэ хъухэра? Когда деревья зацветают?
 2. Къэгъагъэхэм яплъышъохэр сыд фэдэха? Какого цвета цветки?
 3. Чъыгхэм къэгъагъэхэр къапыпч хъущта? Можно ли срывать цветки с деревьев?

4. Текстым (ӀофшӀэнэу 3) къебэкӀырэ степеным ит плъышъуацӀэхэр къыхэтхыкӀых. Из текста (упражнение 3) выпиши прилагательные в превосходной степени.


5. Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэм яхьылӀэгъэ крос-свордыр къэшӀ. Реши кроссворд о фруктах.

 1. Мэзым къыхэкӀэ, хъурай, цӀыкӀу, шӀуцӀэшъо-шхъонтӀашъу, дыджы. Растет в лесу, круглый, маленький, темно-синий, вяжет.
 2. Садым къыдэкӀэ, хъураеуи ӀукӀыхьэуи мэхъу, ӀэшӀу, ыкӀэ ины. Растет в саду, бывает и круглой, и продолговатой, сладкая, её косточка крупная.
 3. Садым къыдэкӀэ, хъурай, ины, мэ ӀэшӀу къыпехы, ӀэшӀу дэд, ыкӀэ ины. Растет в саду, круглый, большой, вкусно пахнет, очень вкусный, косточка крупная.
 4. Садым къыдэкӀэ, хъурай, ины, ӀэшӀу, ыкӀэхэр цӀыкӀух. Растет в саду, круглое, большое, сладкое, косточки мелкие.
 5. А. С. Пушкиным ипшысэ хэт цызэм ышхырэм фэд, ау нахь ин. Похоже на то, что грызет белка из сказки А. С. Пушкина, но по размеру больше.
 6. А. С. Пушкиным ипшысэ хэт цызэм ешхы. Его грызет белка из сказки А. С. Пушкина.
 7. Садым къыдэкӀэ, ӀукӀыхь, гъожьы, ины, мэ ӀэшӀу къыпехы, ыкӀэхэр цӀыкӀух. Растет в саду, продолговатая, желтая, большая, вкусно пахнет, косточки мелкие.
 8. Мэзыми садыми къащэкӀы, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр къыпэкӀэх. Растет и в саду, и в лесу, на нем фрукты растут.
 9. А чъыгым къужъхэр къыпэкӀэ. На этом дереве растут груши.
1 ↓
2→
3→
4→
5→
6→
7→
8→
9→

Уроки и упражнения