КъэкӀырэ лъэпкъхэр

Сыд? Сыд фэд?
псыхъо къаргъу
къушъхьэ чъэр
ошъогу лъаг
чӀыгу бай
осэпс чъыӀ
осыцэ къабз
жъогъо кӀыр
уц шӀэт

2. ГущыӀэхэр хэгъэуцожьхэзэ, тетхыкӀ. Спиши, вставляя слова.

 1. Тыгъэр ... къепсы.
 2. Уцыр ... къэкӀы.
 3. Бгъэжъыр ... мэбыбы.
 4. Натрыфыр ... агъэтӀысы.
 5. Къэгъагъыр ... ытхьакӀыгъ.
 6. Осыцэхэр ... къысэнэсых (касаются меня).

ГущыӀэу бгъэфедэщтхэр: къабзэу, чъыӀэу, шӀэтэу, лъагэу, пӀуакӀэу, кӀырэу.


3. Сурэтхэм яплъ. КъэкӀырэ лъэпкъхэм ацӀэхэр къаӀо. Рассмотри рисунки. Назови виды растений.


4. УпчӀэмэ джэуапхэр къятых. Ответь на вопросы.

 1. Чъыгым къыпыкӀэрэм сыда раӀорэр? Как называют то, что растет на дереве?
 2. Хатэм къыдакӀэрэм сыда раӀорэр? Как называют то, что растет в огороде?
 3. Сыд фэдэ сад чъыгыха пшӀэхэрэр? Какие садовые деревья ты знаешь?
 4. Сыд фэдэ мэз чъыгыха пшӀэхэрэр? Какие лесные деревья ты знаешь?
 5. Сыд фэдэ сад къэгъагъэха пшӀэхэрэр? Какие садовые цветы ты знаешь?
 6. Сыд фэдэ шъоф къэгъагъэха пшӀэхэрэр? Какие полевые цветы ты знаешь?
 7. Сыд фэдэ пхъэшъхьэ-мышъхьа уикӀасэр? Какой фрукт ты любишь?
 8. Сыд фэдэ хэтэрыкӀа уикӀасэр? Какой овощ ты любишь?
 9. Сыд фэдэ къэгъагъа уикӀасэр? Какой цветок ты любишь?
къужъы, къужъӀэрыс груша (плод)
къужъай, къужъ чъыг грушевое дерево
мы 1. кислица (дикое яблоко);
2. указ. мест. это, (этот, эта)
мые, мые чъыг дикая яблоня
мыӀэрыс яблоко
мыӀэрысэ чъыг яблоня
къыпцӀэ слива (плод)
къыпцӀэ чъыг сливовое дерево
чэрэз вишня (плод)
чэрэз чъыг вишнёвое дерево
зэндалэ абрикос (плод)
зэндэлэ чъыг абрикосовое дерево
къыцэ персик (плод)
къыцэ чъыг персиковое дерево
дэшхо грецкий орех (плод)
дэшхо чъыг ореховое дерево (грецкое)
дэжъыи орех-фундук (плод)
дэжъые чъыг ореховое дерево (фундук)
зае кизил (плод)
зэе чъыг кизиловое дерево
хьамщхунтӀ боярышник (плод)
хьамщхунтӀэ чъыг боярышник (дерево)
пырэжъый тёрн (плод)
пырэжъые шъхьанд терновый куст
маркӀо ожина (плод)
мэркӀо бжал куст ожины
малинэ бжал куст малины
цумпэ куаш куст земляники
сэнэшъхьэ куаш виноградный куст
мэ ӀэшӀу къыпэу приятно пахнет

Уроки и упражнения