Адыгеим ис псэушъхьэхэр

Псэушъхьэхэр

унэгъо псэушъхьэхэр (былымхэр) псэушъхьэхэр Ӏэлхэр (хьэкӀэ-къуакӀэхэр) щагубзыухэр бзыу Ӏэлхэр (къолэбзыухэр)

1. ГущыӀэхэр угу къэгъэкӀыжьых, зэгъашӀэх. Вспомни, выучи слова.

Сыд?

Псэушъхь, псэушъхьэ Ӏэл, хьэкӀэ-къуакӀ, унэгъо псэушъхь, былым, аслъан, къэплъан, мышъэ, тыгъужъ, баджэ, пыжъы, тхьакӀумкӀыхь, цыгъо, цызэ, чӀыкъу (барсук), шъуае, блэ, хьамлыу, ачъэжъ (тур), бегемот, шъыхьэ, бжъэу (лось), бланэ (лань), домбай (зубр), мэзыкъу (дикий кабан), лэу (косуля), лэучэцӀ (дичь), мамун, мэзпчэн (дикая коза, серна), пчэнӀэл (горный козёл), ачъэ, быгъу (бык), къо, къохъужъ (кабан), шы, къунан, махъушэ (верблюд), мэлы, пчэны, псыцу (буйвол), пылы (слон), танэ (годовалая тёлка), тӀы, чэцӀы, шкӀэ, шъынэ, щыды, хьэ, чэтыу, чэты, къаз, псычэт, атакъэ, тхьачэт, къандж, пцӀашхъу, пчэндэхъу, пхъэшъхьэкӀэ бзыу (воробей), тхьаркъо, кукуу, амкӀышъ (соловей).

Сыд ышӀэрэр?

ЫнаӀэ тет, лъэплъэ, фэгумэкӀы, егъашхэ, псы реты, псы регъашъо, Ӏус реты, мэкъу реты, (щагум) дефы, егъэхъу, мэхъу, мэкъу ео, мэкъу еупкӀэ, чэмыр ещы, къуае рехы, егъажъо, мэбыу, мэщыщы, мэхьакъу, мэӀои, машхэ, хэхъо, маӀо, мэчачэ, мэпкӀэтэ-лъатэ, мэбыбы, набгъо ешӀы, мэкӀэцӀы, мэпыджэ.

Сыд фэд?

Ӏасэ, Ӏэлы, емлыч (норовистый, дикий, необъезженный), пыджал (бодливый), быул, хьакъул, джадэ (огромный), шъэджашъ (громадный), кӀыхьэ, кӀако, пщэр, оды, щынапх, нэйпсый (алчный), мэлэкӀалӀ (голодный), чъэр, жъажъэ, псынкӀэ, къаигъ, хъоршэр (лукавый), щхэны, щтапхэ, плъыжьы, шӀуцӀэ, хьаплъы, ежьашъо, шхъуантӀэ, уцышъо, цӀэплъы (бурый, рыжий).

Сыдэущтэу?

Ӏасэу, Ӏэлэу, емлычэу, жъажъэу, псынкӀэу, къаигъэу, хъоршэрэу, щтапхэу.


2. Сыдыр сыд фэда? ГущыӀэзэгъусэхэр зэхэгъэуцох. Кто какой? Составь словосочетания.

Сыд? Сыд фэд?
бэджэ пыджал
чэм хъоршэр
мэл къаигъ
тӀы нэй-псый
тыгъужъы Ӏас
щыд быул
тхьакӀумкӀыхьэ шъэджашъ
мышъэ хьэ
хьакъул щтапх

3. Псэушъхьэмэ ацӀэхэр столбикитӀоу тхых. Напиши названия животных в два столбика.

Былымхэр ХьэкӀэ-къуакӀэхэр
чэмы аслъан
... ...

4. Адыгэ Республикэм имэзхэм, икъушъхьэхэм ахэс псэушъхьэхэм ацӀэхэр къаӀох. Назови животных, которые обитают в лесах и горах Республики Адыгея.


5. УикӀэсэ псэушъхьэм исурэт къэшӀ. Ащ итеплъэрэ ишэнхэмрэ къэтхыхьэх. Нарисуй свое любимое животное. Опиши его внешний вид и повадки.


Уроки и упражнения