КъебэкӀрэ степеным икӀэджыкӀыжьын

1. Къедж, угу иубыт. Читай, запоминай.

сэ санахь дах тэ танахь дах
о уанахь дах шъо шъуанахь дах
ар анахь дах ахэр анахь дахэх

2. Нарэм къедж, къызэдзэкӀ. Прочитай анекдот, переведи.

Сэ санахь дах

Мэзым хэс хьэкӀэ-къуакӀэхэр зэрэугъоигъэх (собрались). Аслъаным ыӀуагъ:

— Нахь Ӏушыхэр джабгъумкӀэ шъукъэуцу, нахь дахэхэр сэмэгумкӀэ шъукъэуцу.

— Сэ санахь дах ыкӀи санахь Ӏуш. Сыдэущтэу джабгъумкӀи сэмэгумкӀи сыуцущта!? — ыгъэшӀэгъуагъ (удивилась) мамунэм.


3. Диалогым шъукъедж. Нэфсэт ычӀыпӀэкӀэ Назрэт джэуапхэр ешъутыжьых. Прочитайте диалог. Вместо Нафисет дайте ответы Назрет.

Нэфсэт: Сэри сигуапэ нэӀуасэ тызэфэхъумэ. Сэ

Назрэт: Сэ илъэсипшӀ сыныбжь. ЯплӀэнэрэ классым сыщеджэ. Оры?

Нэфсэт: ... .

Назрэт: Шъуикласс "тфы"-кӀэ еджэу нэбгырэ тхьапша исыр?

Нэфсэт: ... .

Назрэт: Сэ Мыекъуапэ сыкъикӀыгъ. Тхьэмафэрэ нэнэжъ дэжь сыщыӀэщт.

Нэфсэт: Мыекъуапэ анахь къэлэ къабзэмэ ащыщ аӀуагъ. Ар шъыпкъа?

Назрэт: Шъыпкъэ дэд. Тикъалэ 200Ӏ-рэ илъэсым къэбзэныгъэмкӀэ (по чистоте) ятӀонэрэ чӀыпӀэр Урысыем щиубытыгъ.

Нэфсэт: Ар гушӀуагъо. Назрэт, сянэ къысаджэ, сыкӀожьын фае. Пчыхьашъхьэ къыдэкӀ (выйди).

Назрэт: Дэгъу. Пчыхьашъхьэ нэс!

Нэфсэт: Пчыхьашъхьэ нэс!


4. ТетхыкӀ. КъебэкӀырэ степеным исуффиксхэр къыхэгъэщых. Спиши. Выдели суффиксы превосходной степени.

Хьалыгъу шъэбабз, джэнэ кӀэпс, шъэбабзэу мэгущыӀэ, плъыжьыбзэу ыгъэлагъ, цӀыкӀужъыеу къещхы, гъогу бгъузабз, цокъэ псынкӀабз, псынкӀабзэу мэгущыӀэ, унэ нэфынабз, къэб цӀыкӀужъый.

Мы гущыӀэмэ ащыщхэр гъэфедэзэ, гущыӀэухыгъитф зэхэгъэуцу. Составь пять предложений с любыми из этих слов.


Уроки и упражнения