НэӀуасэ зэфэхъух

1. ГущыӀэхэр угу къэгъэкӀыжьых. Вспомни слова.

Сыд? Хэт?

Унагъо, цӀэ, лъэкъуацӀэ, ты, ны, тыжъ, ныжъ, шы, шыпхъу, къо, пхъу, къорэлъф, пхъорэлъф, сабый, хъулъфыгъ, бзылъфыгъ, пшъэшъэжъый, шъэожъый, пшъашъэ, кӀалэ, ныбджэгъу, шъэогъу, пшъэшъэгъу, кӀэлэегъадж, ӀэзакӀо, инженер, дакӀо, псэолъэшӀ, щакӀо, щэфакӀо, тучантес, пхъэнкӀакӀо, тхьэкӀакӀо, пщэрыхьакӀо, цокъашӀэ, тхакӀо, усакӀо, орэдыӀу, орэдус.

Сыд ышӀэрэр?

Ӏоф ешӀэ, мэӀазэ, регъаджэх, унэ ешӀы, орэд къеӀо, мадэ, еды, ешӀы, мащэ, ещэ, мэщафэ, ещэфы, мэпхъанкӀэ, епхъэнкӀы, мэтхьакӀэ, етхьакӀы, мэпщэрыхьэ, матхэ, етхы, орэд къеӀо, орэд еусы, нэӀуасэ ешӀы, шӀу елъэгъу, икӀас, елъытэ, шъхьэкӀафэ фешӀы.

Сыд фэд?

Лъагэ, лъхъанчэ, Ӏуш, Ӏэдэб, ӀэпэӀас, гукӀэгъу, гупцӀан, хъупхъэ, чан, фэмыф, шъхьахын, ӀофшӀакӀо, кӀасэ, гупсэ.

Сыдигъо?

Джыдэдэм, джащыгъум, мыщ дэжьым.


2. Къедж, зэгъашӀэ! Прочитай, выучи!

нэӀуасэ зэфэхъух знакомятся друг с другом
нэӀуасэ ешӀы знакомится (с кем-либо)
ӀокӀэ встречает (неожиданно кого-либо)
пэгъокӀы встречает (кого-либо)
тэ нэӀуасэ тызэфэхъу мы знакомимся друг с другом
шъо нэӀуасэ шъузэфэхъу вы знакомитесь друг с другом
ахэр нэӀуасэ зэфэхъух они знакомятся друг с другом
тэ нэӀуасэ тызэфэхъугъ мы познакомились друг с другом
шъо нэӀуасэ шъузэфэхъугъ вы познакомились друг с другом
ахэр нэӀуасэ зэфэхъугъэх они познакомились друг с другом
тэ тызэӀокӀэ мы встречаемся друг с другом
шъо шъузэӀокӀэ вы встречаетесь друг с другом
ахэр зэӀокӀэх они встречаются друг с другом
тэ тызэӀукӀагъ мы встретились
шъо шъузэӀукӀагъ вы встретились
ахэр зэӀукӀагъэх они встретились

3. Къедж, къызэдзэкӀ. Прочитай, переведи.

Сэ гъэмафэм хы ШӀуцӀэм сыщыӀагъ. Хым Сергей сыщыӀукӀагъ ыкӀи нэӀуасэ сыфэхъугъ.

Каринэрэ Рузанэрэ паркым щызэӀукӀагъэх. Зэпшъэшъэгъухэр гушӀуагъэх.

Темыр Кавказым ипрезидентхэр щылэ мазэм зэӀукӀэщтых.

НыбжьыкӀэхэр (молодежь) дискотекэм щызэӀокӀэх.

Орырэ сэрырэ гъэмафэм нэӀуасэ тызэфэхъугъ.

Бысымыр хьакӀэм дэгъоу пэгъокӀыгъ.


4. Суффиксхэу - кӀу (- кӀо); - шӀ зыхэт сэнэхьатхэр къаӀох, тхых. Скажи, запиши профессии, в названиях которых есть суффиксы - кӀу, (- кӀо); - шӀ.


5. Ребусым къедж. Прочти ребус.


6. КъызэдзэкӀ, тхы. Переведи, запиши.

  • Я вчера встретил своего (моего) друга.
  • Я вчера встретил своих друзей.
  • Азамат и Олег познакомились летом.
  • Учитель и ученики знакомятся.
  • Мы познакомились в лагере.
  • Адыги красиво встречают гостя.

Уроки и упражнения