Ом изытетрэ щыгъынымрэ

1. Сурэтхэм яплъ.

УпчӀэхэм джэуапхэр къятыжьых.

  1. Хэт сыд фэдэ щыгъын щыгъа? Кто в какую одежду одет?
  2. Сыд фэда ахэмэ (щыгъынмэ) яплъышъохэр? Какого она (одежда) цвета?
  3. Сыд фэдэ лъэхъаным сыдэущтэу зафапэра? В какое время года как одеваются?

2. ГущыӀэхэм къядж, тетхыкӀых. Ахэр Ӏахьэу зэрэзэхэтхэр тамыгъэхэмкӀэ къэгъэлъагъох. Прочитай слова, спиши их. При помощи знаков покажи, из каких частей они состоят.

ДжэнкӀаку, чэщджан, шъхьэтехъу, уцышъо, джэнакӀэ, щыгъынхэр, сщыгъ, сщыгъыгъ, сщыгъыщтыгъэ.


3. Текстым къедж. УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых. Прочитай текст. Дай ответы на вопросы.

Руслъан пчэдыжьым къэтэджыгъ. Ар шъхьангъупчъэм иплъыгъ. Ошъогур шӀуцӀагъэ. Ощх тӀэкӀу къыхидзыщтыгъэ (накрапывал). Жьыбгъэ макӀэ къепщэщтыгъэ. Чъыг тхьапэхэр сысыщтыгъэх. Ахэр шхъонтӀагъэх, гъожьыгъэх, шэплъыгъэх, плъыжьыгъэх. Аслъан ботинкэхэр, кӀакор, пaӀop aӀoy зыщилъагъэх, щэтырыр ыштагъ. Ар еджапӀэм ежьагъ (отправился).

  • Сыд фэдэ лъэхъаныгъа?
  • Ом изытет сыд фэ-дагъа?
  • Тыдэ ежьагъа Руслъан?

4. Едж, зэгъашӀэ. Читай, выучи.

Сыд фэд? Какой? Сыд фэдагъ? Каким был?
шӀои шӀоигъэ
къабзэ къэбзагъэ
хьаплъы хьаплъыгъэ
цӀыцӀыгъэ цӀыцӀыгъагъэ
гъушъэ гъушъагъэ
цӀынэ цӀынагъэ

5. Едж, къызэдзэкӀ. Читай, переведи.

  1. Джанэр цӀыцӀыгъагъэ. Джэнэт ащ ут тыридзагъ.
  2. Доскэр пчэдыжь къэбзагъэ. Джы ар шӀои.
  3. Хъэдэныр гъушъагъэ. Сэ ар згыкӀыгъэ. Джы ар цӀынэ.

6. Ребусым къедж. ГущыӀэухыгъэр тхы. Прочитай ребус. Предложение запиши.


Уроки и упражнения