Илъэсым илъэхъанрэ щыгъынымрэ

Щыгъынхэр

илъэсым илъэхъанхэр ом изытет плъышъохэр

1. ГущыӀэхэр угу къэгъэкӀыжьых. Вспомни слова.

Сыд?

Щыгъын, джанэ, кофтэ, гъончэдж, пaӀo, шъхьэтехъу, лъэпэд, колготк, кӀако, джэдыгу, ныбалъ, къэптан, сае, цые, маист, пхъэцуакъэ, джэнэ чӀэгъычӀэлъ, чэщджан, майк, футболк, кӀэпхын, Ӏалъэ, пшъэдэлъ, бгырыпх, пэӀо жьау (панама, летняя шляпа), ботэхэр (резиновые сапоги).

Сыд ышӀэрэр?

Зефапэ, зыщелъэ, зыщехы, ефапэ, щелъэ, еуцо, еды, егыкӀы, еукъэбзы, еушӀои, елъэкӀы, ут тыредзэ, ецӀыцӀы, зэӀетхъы, едыжьы.

Сыд фэд?

Басымэ, цы, данэ, дарий (атлас, парча), къэтабэ (бархат), фабэ, Ӏужъу, пӀуакӀэ, шъабэ, пхъашэ, гыкӀыгъэ, къабзэ, шӀои, къолэн, зэикӀ, цӀынэ, гъушъэ, шынэ, цӀыцӀыгъэ, ут тедзагъ, фыжьы, плъыжьы, шхъуантӀэ, уцышъу, гъожьы, хьаплъы, шэплъы, ежьашъу, шӀуцӀэ, пкӀыжьыгъэ.

Сыдигъо?

Тыгъоснахьыпэ, тыгъуасэ, непэ, неущ, неущмыкӀэ, мыгъэ, мыкӀы, мыгъатхэ, мыбжыхьэ, гъэрекӀо, кӀымафэм, гъэмафэм, бжыхьэм, гъатхэм, нэфшъагъом, щэджагъом.


2. Щыгъынмэ ацӀэхэр хэтхэжьхэзэ, тетхыкӀ. Спиши, вставляя названия одежды.

 • КӀымафэм ... , ... , ... зыщалъэ.
 • Гъэмафэм ... , ... , ... зыщалъэ.
 • Бжыхьэм ... , ... , ... зыщалъэ.
 • Гъатхэм ... , ... , ... зыщалъэ.

ГущыӀэхэр къызхэпхыщтыр:

 • футболкэхэр, шортхэр, пэӀо жьаухэр;
 • кофтэхэр, плащхэр, колготкэхэр;
 • Ӏалъэхэр, джэдыгухэр, пшъэдэлъхэр;
 • паӀохэр, кӀакохэр, ботэхэр.

3. Уищыгъынхэм яплъышъохэр къаӀо. Назови цвета своей одежды.


4. Сурэтхэмрэ гущыӀэухыгъэхэмрэ зэфэхьысых. Соотнеси рисунки и предложения.

 • Непэ жъоркъы. Сэ джэнэ пӀуакӀэ зыщыслъагъ.
 • Бжыхьэм ощххэр къещхых. ЦӀыфмэ щэтырхэр аӀыгъых.

5. КъекӀурэ гущыӀэхэр хэгъэуцожьхэзэ, тетхыкӀ. Спиши, вставляя подходящие слова.

 • Гъэмафэм щыгъын ..., кӀымафэм щыгъын ... зыщалъэх (пӀуакӀэхэр, Ӏужъухэр).
 • Цы джанэр ..., дарие джанэр ... (пхъашэ, шъабэ).
 • КӀэпхыныр згыкӀыщт — ар ..., кофтэр згыкӀыщтэп — ар ... (къабзэ, шӀои).
 • Майе иджанэ ..., Мугдинэ иджанэ ... (къолэн, зэикӀ).

Кроссвордыр къэшӀ. Реши кроссворд.

1↓
2
3→
4→
5→
6→
7→
8→

 1. Его надевают на шею.
 2. Этот головной убор носят и мужчины, и женщины.
 3. Женский головной убор.
 4. Кафтан на адыгейском языке.
 5. Зимняя верхняя одежда из меха.
 6. Женский вид одежды, начинается от пояса.
 7. Её надевают на руку зимой.
 8. Их носят мужчины на ногах круглый год.

Уроки и упражнения