Илъэс-лӀыжъыр (пшысэ-хырыхыхь)

1. Къедж, угу иубыт. Читай, запоминай.

Сэ щагум сыкъыдэкӀы, сыкъыдэкӀыгъ, сыкъыдэкӀыщт. О пӀэгъуапэхэр оутхыпкӀых, уутхыпкӀыгъэх, уутхыпкӀыщтых. Ащ бзыу къетӀупщы, къытӀупщыгъ, къытӀупщыщт. Тэ унэм сабыйхэр къитэтӀупщых, къиттӀупщыгъэх, къиттӀупщыщтых. Шъо щагум шъудэхьэ, шъудэхьагъ, шъудэхьащт. Ахэм алырэгъур аутхыпкӀы, аутхыпкӀыгъ, аутхыпкӀыщт.


2. Пшысэ-хырыхыхьэм къедж. КъызэдзэкӀ. Прочитай сказку-загадку. Переведи.

Илъэс-лӀыжъыр.

Илъэс-лӀыжъыр къыдэкӀыгъ. Ащ ыӀэгъуапэ ыутхыпкӀыгъ ыкӀи бзыуищ къытӀупщыгъ (выпустил). ЧъыӀэ къэхъугъ, къыгъэщты фежьагъ.

Илъэс-лӀыжъым ятӀонэрэу ыӀэгъуапэ ыутхыпкӀыгъ. Джыри бзыуищ къыритӀупщыгъ. Осыр жъоу фежьагъ. Къэгъагъэхэр къэкӀы фежьагъэх.

Илъэс-лӀыжъым ящэнэрэу ыӀэгъуапэ ыутхыпкӀыгъ. Джыри бзыуищ къибыбыкӀыгъ. Фабэу, гопэгъоу, жъоркъэу хъугъэ.

Илъэс-лӀыжъым яплӀэнэрэу ыӀэгъуапэ ыутхыпкӀыгъ. Ащ джыри бзыуищ къибыбыкӀыгъ. Жьыбгъэ чъыӀэ къепщагъ. Ощх жъгъэй къещхэу фежьагъ.

Бзыу пэпчъ (каждая) тэмиплӀ иӀагъ. Тамэ пэпчъ къамзыибл хэтыгъ. Къамзыим ызыкӀэлъэныкъо (одна сторона) фыжьы, адрэ (другая) кӀэлъэныкъор шӀуцӀэ.

Как правильно расположить иллюстрации к сказке?


3. Хырыхыхьэр къашӀэ. Ар езбырэу зэгъашӀэ.

Зы чъыгым къутэмэ пшӀыкӀутӀу гот, къутамэ пэпчъ тхьэпэ щэкӀ пыт, тхьапэмэ азыкӀэлъэныкъо фыжьы, азыкӀэлъэныкъо шӀуцӀэ.


Уроки и упражнения