Хы ШӀуцэм тыщыӀагъ

1. Къедж. УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых. Прочитай. Дай ответы на вопросы.

Хы ШӀуцӀэм тыщыӀагъ.

Гъэмафэм тиунагъокӀэ хы ШӀуцӀэм тыщыӀагъ: сэры, сшынахьыжъ, сян ыкӀи сят. Сэ мафэ къэс зызгъэпскӀыщтыгъэ, тыгъэм зезгъэущтыгъэ, тхылъмэ сяджэщтыгъэ. Сшынахьыжъ чыжьэу хым хэсыхьэщтыгъэ (заплывал), къуашъом итӀысхьэщтыгъэ (садился, т. е. катался), дискотекэм кӀощтыгъэ. Сянэ-сятэхэми загъэпскӀыщтыгъэ, тыгъэм зырагъэущтыгъэ, экскурсие кӀощтыгъэх.

  • О гъэмафэм хым укӀогъагъа?
  • Сыда ащ (там) щыпшӀэщтыгъэхэр?

2. ГущыӀэ кӀыхьэхэм акӀоцӀ гущыӀэ кӀакохэр къахэгъэщых. Внутри длинных слов найди короткие слова.

кӀэпсы новенький
къошын кувшин
къопсы ручка какого-либо предмета
тхьакӀумкӀыхь заяц, кролик
нэгъундж очки

3. Глаголхэр хэгъэуцожьхэзэ,тетхыкӀ. Вставляя глаголы, спиши.

КӀэлэегъаджэм кӀымафэм Лэгъо-Накъэ ... . Къушъхьэхэр дэхэ дэдагъэх. Ос фыжьыбзэр тыдэкӀи ... . Ар чъыг лъагэхэм, Ӏуашъхьэхэм, чӀыгум ... . ЦӀыфхэр Ӏошъхьэ лъагэм ӀажэхэмкӀэ ..., аэропланымкӀэ ... . Тэри тыкъэтхъэжьыгъагъ.

Глаголэу бгъэфедэщтхэр: ателъыгъ, къебыбэхыщтыгъэх, тищэгъагъ, къечъэхыщтыгъэх, щылъыгъ.


4. Диалогым рольхэмкӀэ шъукъедж. Прочитайте диалог по ролям.

— Махьмуд, гъэмафэм тыдэ ущыӀагъа?

— Лагерым сыщыӀагъ.

— Сыхьатыр тхьапшым укъэтэджыщтыгъа?

— Сыхьатыр 8-м ыныкъор ары.

— Ор-орэу укъэтэджыщтыгъа?

— Хьау, вожатэм тыкъыгъэущыщтыгъэ (будил нас).

— Сыда етӀанэ шъушӀэщтыгъэр?

— ЕтӀанэ физзарядкэ тшӀыщтыгъэ. Ащ ыуж шхапӀэм тыкӀощтыгъэ.

— Ащ ыуж хым шъукӀощтыгъа?

— Ары, къэпшӀагъ (ты угадал).

— Сыхьат тхьапшырэ мафэм зыжъугъэпскӀыщтыгъа? (Сколько часов вы купались в день?)

— СыхьатитӀо фэдиз (около 2-х часов).


5. Ребусхэм къядж.


Уроки и упражнения