Гъэмэфэ мафэхэр сыдэущтэу бгъэкӀуагъэха?

мазэхэр илъэсым илъэхъанхэр тхьэмафэм имафэхэр ом изытет чэщ-зымафэм иуахътэхэр

1. ГущыӀэхэр угу къэгъэкӀыжьых. Вспомни слова.

Сыд?

Илъэс, илъэсым илъэхъан, гъатхэ, гъэмаф, бжыхьэ, кӀымаф; илъэсым имазэхэр, щылэ маз, мэзай, гъэтхапэ, мэлылъфэгъу, жъоныгъуакӀ, мэкъуогъу, бэдзэогъу, шышъхьэӀу, Ӏоныгъу, чъэпыогъу, шэкӀогъу, тыгъэгъаз; блыпэ, гъубдж, бэрэскэжъый, мэфэку, бэрэскэшху, шэмбэт, тхьаумаф; нэфшъагъу, пчэдыжь, щэджагъу, щэджэгъоуж, пчыхьэ, чэщы, мафэ.

Сыд ышӀэрэр? Сыд ышӀагъэр? Сыд ышӀэщтыр?

КъэкӀо, къэкӀуагъ, къэкӀощт, къэсы, къэсыгъ, къэсыщт, къехьэ, къихьагъ, къихьащт, екӀы, икӀыгъ, икӀыщт, блэкӀы, блэкӀыгъ, блэкӀыщт; нэф мэшъы, чэщ мэхъу (хъугъэ, хъущт), мэзахэ мэхъу (хъугъэ, хъущт); сикӀас, сикӀасэп, сыгу рехьы (рихьыгъ, рихьыщт), сыгу рихьырэп (рихьыгъэп, рихьыщтэп).

Сыд фэд?

Дахэ, дэгъу, шӀагъо, гъэшӀэгъон, чэфы, фабэ, жъоркъ, чъыӀэ, чъыӀэтагъ, щтыргъукӀ, лыгъу-лыст, ошӀу, уае, оял, огъу, огъул, гъэбэжъу.

Сыдэущтэу?

Пасэу, кӀасэу, псынкӀэу, жъажъэу, ошӀэ-дэмышӀэу, чъыӀэу, чъыӀэтагъэу, фабэу, шӀагъоу, жъоркъэу, щтыргъукӀэу, лыгъу-лыстэу, ошӀоу, оялэу, огъоу, огъулэу, гъэбэжъоу, чэфэу.


2. УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых. Ответь на вопросы.

 • Мэзэ тхьапша илъэсым илъыр?
 • Сыда ахэмэ ацӀэхэр?
 • Илъэсыр лъэхъан тхьапшэу зэхэта (состоит)?
 • Илъэсым илъэхъанхэм сыда ацӀэхэр?
 • Гъэтхэ мазэхэм сыда ацӀэхэр?
 • Гъэмэфэ мазэхэм сыда ацӀэхэр?
 • Бжыхьэ мазэхэм сыда ацӀэхэр?
 • КӀымэфэ мазэхэм сыда ацӀэхэр?
 • Тхьэмэфэ тхьапша мазэм илъыр?
 • Мэфэ тхьапша тхьэмафэм илъыр? Сыда ахэмэ ацӀэхэр?
 • Чэщ-зымафэм иуахътэмэ сыда ацӀэхэр?

3. Шъхьэ приставкэхэр угу къэгъэкӀыжьых. Шъошэ зэфэшъхьафхэм арыт глаголхэм къядж. Вспомни приставки, обозначающие лицо. Прочитай глаголы в разных формах.

— ИкӀаса? Любит? — ИкӀасэба? Не любит?
— Ары. — Хьау.
сикӀас тикӀас сикӀасэп тикӀасэп
уикӀас шъуикӀас уикӀасэп шъуикӀасэп
икӀас якӀас икӀасэп якӀасэп
— Ыгу рехьа? Нравится (ему)? — Ыгу рихьырэба? Не нравится (ему)?
— Ары. — Хьау.
сыгу рехьы сыгу рихьырэп
угу рехьы угу рихьырэп
ыгу рехьы ыгу рихьырэп
тыгу рехьы тыгу рихьырэп
шъугу рехьы шъугу рихьырэп
агу рехьы агу рихьырэп

4. УпчӀэмэ джэуапхэр къятыжьых.

 • Сыдэущтэу бгъэкӀуагъэха уигъэпсэфыгъо мафэхэр?
 • Тыдэ ахэр щыбгъэкӀуагъэха?

5. Уиныбджэгъу диалогым къыдедж. Ар езбырэу зэгъашӀэ. С другом прочитай диалог. Выучи его наизусть.

— Сэлам, синыбджэгъу!

— О-о-о! Сэлам! Сыдэу сыкъыпфэзэщыгъ (как я по тебе соскучился)!

— Сэри ары. Гъэпсэфыгъо мафэхэр тыухыгъэх. Джы мафэ къэс тызэрэлъэгъущт. (Теперь будем видеться каждый день.)

— Гъэмафэр сыдэущтэу бгъэкӀуагъа?

— Дэгъу дэдэу, чэфэу згъэкӀуагъэ. Оры?

— Сэри гъэмафэр гъэшӀэгъонэу згъэкӀуагъэ.

— Тыдэ укӀогъагъ?

— Лагерым сыщыӀагъ. Москва сятэшым дэжьи сыкӀогъагъ.

— Тэ тиунагъокӀэ хы ШӀуцӀэм тыщыӀагъ. Сянэжъ дэжьи чылэм сыщыӀагъ.

Выпиши слова на вопрос сыдэущтэу?


Уроки и упражнения